ระบบดูผลการเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กรอกรหัสนักศึกษา
ควรตรวจสอบกับ งานทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง

เช็คได้เฉพาะรหัสนักศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบันเท่านั้นนะครับ ขึ้นต้นด้วยรหัส 57,56,55
งานศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี