Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ชุดที่๑ ความรู้พื้นฐานทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่๒ (ปวส.๒)

 ๑. ความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ข้อ

     ๑.๑  ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ

     ๑.๒  ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์

     ๑.๓  ความรู้ดานสังคมและการดำรงชีวิต

ชุดที่๒ ความรู้พื้นฐานทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่๒ (ปวส.๒)

 ๒. ความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ข้อ

     ๒.๑  การบัญชีการเงิน 

     ๒.๒  การบัญชีขั้นกลาง

     ๒.๓  การบัญชีขั้นสูง

    ๒.๔  การบัญชีต้นทุน

    ๒.๕  งานตรวจสอบภายใน

ชุดที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช. ๓)

 ๑. ความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ข้อ

     ๑.๑  ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ

     ๑.๒  ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์

     ๑.๓  ความรู้ดานสังคมและการดำรงชีวิต

ชุดที่ ๒ ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๓ (ปวช. ๓)

  ๒. ความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ข้อ

     ๒.๑ การบัญชีเบื้องต้น

     ๒.๒ การขายเบื้องต้น

     ๒.๓ ระบบสารสนเทศเบื้องต้นด้านธุรกิจ

     ๒.๔ หลักการพื้นฐานงานอาชีพด้านธุรกิจ

ชุดที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช. ๓)

 ๑. ความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ข้อ

     ๑.๑  ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) 

     ๑.๒  ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์) 

     ๑.๓  ความรู้ดานสังคมและการดำรงชีวิต

ชุดที่๒ ความรู้พื้นฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓

   ๒. ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน ๑๐๐ ข้อ  (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

         ๒.๑  เขียนแบบเครื่องกล

               -       การเขียนแบบภาพฉาย และแบบภาพตัด

               -       การบอกขนาดของมิติ  

         ๒.๒  เครื่องกล

               -   การใช้เครื่องมือ    -  ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์

               -  ระบบจุดระบบและระบบสตาร์ท   - ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์

               -  ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ -  หลักการทำงานของเครื่องยนต์

ชุดที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒  (ปวส. ๒)

   ๑. ความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ข้อ

       ๑.๑  ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) 

      ๑.๒  ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์)  

      ๑.๓  ความรู้ดานสังคมและการดำรงชีวิต จำนวน

ชุดที่๒ ความรู้พื้นฐานวิชาชีพระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒(ปวส.๒)
   ๒. ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน ๑๐๐ ข้อ  (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)
         ๒.๑  เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
         ๒.๒  ระบบส่งกำลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์

ความรู้พื้นฐานทั่วไป  พาณิชยกรรม ปวช.3 มีจำนวน 100 ข้อ

แบ่งออกเป็นวิชา

 1. ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ  30 คะแนน
 2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์) 30 คะแนน
 3. ความรู้ด้านการดำรงชีวิต(ศาสนา,สภาพแวดล้อ เพศศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย) 40 คะแนน

ข้อสอบประเภทวิชา พาณิชยกรรม ปวช.3 (100 ข้อ) 

 1. การบัญชีเบื้องต้น
 2. การขายเบื้องต้น
 3. ระบบสารสนเทศเบื้องต้นด้านธุรกิจ
 4. หลักการพื้นฐานงานอาชีพด้านธุรกิจ

ข้อสอบความรู้ทั่วไป ระดับ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คะแนน

 1. ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย,อังกฤษ) 30 คะแนน
 2. ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา(วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์) 30 คะแนน
 3. ความรู้ด้านสังคมและการดำรงชีวิต 40 คะแนน

ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 จำนวน 100 ข้อ

 1. ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 3. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
 4. การใชเครื่องมือวัดไฟฟ้า

ความรู้พื้นฐานทั่วไป แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 มีจำนวน 100 ข้อ

 1. ความรู้ด้านการใช่ภาษาเพื่อการสื่อสาร 30 ข้อ
  1.1 ภาษาไทย
  1.2 ภาษาอังกฤษ
 2. ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 30 ข้อ
  2.1 วิทยาศาสตร์
  2.2 คณิตศาสตร์
 3. ความรู้ด้านสังคมและการดำรงชีวิต 40 ข้อ
  3.1 ศาสนา
  3.2 สภาพแวดล้อม เพศศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย

ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ข้อ

 1. วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 4. วงจรระบบเสียง วงจรระบบภาพ
 5. วงจรระบบโทรคมนาคม
 6. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานทั่วไป ปวส.2 เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ข้

 1. ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 30 ข้อ
  1.1 ภาษาไทย
  1.2 ภาษาอังกฤษ
 2. ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
  2.1 วิทยาศาสตร์
  2.2 คณิตศาสตร์
 3. ความรู้ด้านสังคมและการดำรงค์ชีวิต
  3.1 ศาสนาและวัฒนธรรม
  3.2 สภาพแวดล้อม เพศศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย

ความรู้พื้นฐานทั่วไป แผนกไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 มีจำนวน 100 ข้อ

 1. ความรู้ด้านการใช่ภาษาเพื่อการสื่อสาร 30 ข้อ
  1.1 ภาษาไทย
  1.2 ภาษาอังกฤษ
 2. ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 30 ข้อ
  2.1 วิทยาศาสตร์
  2.2 คณิตศาสตร์
 3. ความรู้ด้านสังคมและการดำรงชีวิต 40 ข้อ
  3.1 ศาสนา
  3.2 สภาพแวดล้อม เพศศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย

ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ แผนกไฟฟ้ากำลัง  ปวช.3   จำนวน 100 ข้อ

 1. ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 3. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
 4. การใชเครื่องมือวัดไฟฟ้า

ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานทั่วไป ระดับ ปวส.2       100 ข้อ

1. ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                               
    1.1 ภาษาไทย
    1.2 ภาษาอังกฤษ 
2. ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา                           
     2.1 วิทยาศาสตร์ 
     2.2 คณิตศาสตร์ 
3. ความรู้ด้านสังคมและการด ารงชีวิต                               
     3.1 ศาสนาและวัฒนธรรม 
     3.2 สภาพแวดล้อม เพศศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย